ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER

Arkeolojik Mirasın Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi (1992)

Avrupa Mimari Mirasının Korunması Sözleşmesi (1989)

Dünya Kültürel Ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme (1982)

Nara Özgünlük Belgesi (1994)

Silahlı Bir Çatışma Halinde Kültür Mallarının Korunmasına Dair Sözleşme (1954)

Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi (2003)

Venedik Tüzüğü (1964)

Amsterdam Bildirgesi

ICOMOS Arkeolojik Mirasın Korunması Ve Yönetimi Tüzüğü (1990)

ICOMOS Türkiye Mimari Mirası Koruma Bildirgesi

ICOMOS Geleneksel Mimari Miras Tüzüğü (1999)

KANUNLAR

2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu

5366 Sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun

YÖNETMELİKLER

Alan Yönetimi ile Anıt Eser Kurulunun Kuruluş ve Görevleri ile Yönetim Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği

Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması, Denetimi, Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmelik

Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik