Eşgüdüm ve Denetleme Kurulu ve görevleri:

Eşgüdüm ve denetleme kurulu, alan başkanı, danışma kurulunca kendi içinden seçilecek iki üye ile hizmetine ihtiyaç duyulan idarelerden birer temsilci olmak üzere Bakanlıkça tespit edilecek en az beş üyeden oluşur. Alan başkanı, eşgüdüm ve denetleme kurulunun da başkanıdır. Eşgüdüm ve denetleme kurulunda yer alan kurum temsilcisi üyelerin üyelikleri kurumlarının görevlendirdiği süre boyunca devam eder.

Eşgüdüm ve denetleme kurulu yılda en az iki kere mahallinde toplanır. Kurul toplantısının bu Yönetmelikte belirlenen görevleri kapsamındaki gündemi alan başkanı tarafından belirlenir. Alan başkanının talebi üzerine veya Bakanlık gerekli gördüğü takdirde kurul, olağanüstü toplantıya çağırılabilir. Kurul salt çoğunlukla toplanır ve toplantıya katılan üyelerin en az dörtte üçünün oylarıyla karar alır. Eşgüdüm ve denetleme kurulu, yönetim planı taslağını inceleyerek altı ay içinde onaylar ve planın uygulanmasını denetler.

EŞGÜDÜM VE DENETLEME KURULU

Zafer OKUDUCU

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü

Gaziantep Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Gaziantep Valiliği, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü

Gaziantep Valiliği, Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, KUDEB Şube Müdürlüğü

İslahiye Belediyesi

Gaziantep Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü

Gaziantep Müze Müdürlüğü

Gaziantep Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü

DSİ Kahramanmaraş (20.) Bölge Müdürlüğü

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü