Alan Başkanı: Zafer OKUDUCU

Alan Başkanının görevleri: Alan başkanı aşağıdaki görevleri yürütür:

a) Yönetim planının hazırlanması, onaylanması, uygulanması ve denetlenmesi sürecinde ilgili idareler arasındaki eşgüdümü ve gerçekleştirilecek toplantıların organizasyonunu sağlamak,

b) Yönetim planının yıllık hedeflerinin gerçekleşmesi için Bakanlık ve ilgili diğer idareler ile birlikte çalışma programlarını hazırlamak ve kaynak araştırması yapmak,

c) Yıllık denetim raporlarını hazırlamak ve bu raporları Bakanlığa sunmak,

ç) Yönetim planlaması sürecindeki tüm raporların ve belgelerin arşivlemesini yapmak,

d) Alanın kültürel kaynaklarının yönetimi için ilgili kurum ve kişilerle işbirliğini sağlamak.

Alan başkanı, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile üçüncü kişilerden yönetim planı ve uygulaması ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi istemeye yetkilidir.