Danışma Kurulunun kuruluş ve görevleri: Danışma kurulu, alanda mülkiyet hakkı bulunanlar, meslek odaları temsilcileri, sivil toplum örgütleri temsilcileri, üniversitelerin ilgili bölüm temsilcilerinden, Bakanlıkça tespit edilecek en az beş üyeden oluşur. Danışma kurulu kendi içinden bir başkan seçer.

Danışma kurulu yılda en az bir kez toplanır. Bakanlık ile eşgüdüm ve denetleme kurulu gerekli gördüğünde danışma kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Danışma kurulu toplantıları mahallinde yapılır.

Danışma kurulu, yönetim planı taslağını inceleyerek bu taslağın karara bağlanması ve uygulanması konusunda önerilerde bulunur.

Danışma kurulunda görüşülen tüm hususlar ve tavsiyeler, eşgüdüm ve denetleme kuruluna iletilmek üzere tutanağa bağlanır.

DANIŞMA KURULU

Prof. Dr. Refik Duru

Prof. Dr. Neriman ŞAHİN GÜÇHAN

Prof .Dr. Tamer GÖK

Prof. Dr. Atilla ENGİN

TÜRSAB Gaziantep Temsilciliği

Gaziantep Kent Konseyi

Gaziantep Ticaret Odası

İslahiye Ticaret Odası

Yesemek Mahalle Muhtarı